Επεξήγηση ενδείξεων διαθεσιμότητας προϊόντων

Ο πελάτης/χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις που αναρτώνται στη σελίδα κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως εξής:

Σε απόθεμα: Το προϊόν είναι διαθέσιμο για αποστολή σε τόπο παραλαβής που θα ορίσει ο πελάτης/χρήστης.

Out of stock: Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο για αποστολή στον χώρο του πελάτη/χρήστη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ φροντίζει για τη τακτική μηχανογραφική ενημέρωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων. Λόγω όμως του αναγκαίου χρόνου που απαιτεί η εργασία αυτή, άλλως και λόγω σφάλματος παραδρομής (που τεχνικά δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί), είναι πιθανόν η ένδειξη διαθεσιμότητας ενός προϊόντος να μην είναι ακριβής. Ακόμα είναι πιθανόν, σε προϊόντα αυξημένης ζήτησης, η διαθεσιμότητα να μεταβληθεί όσο χρόνο ο πελάτης διατηρεί το προϊόν στο «καλάθι του» ή και κατά την αποστολή της παραγγελίας πριν αυτή γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία.  Για τους λόγους αυτούς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει στους επισκέπτες και πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος, ότι η ένδειξη διαθεσιμότητας που έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μην είναι ακριβής για λόγους τεχνικούς ή παραδρομής, και ότι η διαθεσιμότητα του είδους θα επιβεβαιώνεται με το σχετικό μήνυμα περί αποδοχής της παραγγελίας του πελάτη. Ο Πελάτης συναλλασσόμενος με το ηλεκτρονικό κατάστημα αποδέχεται ρητά τον όρο αυτό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση ανακριβούς αναγραφής στη διαθεσιμότητα και σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους (το οποίο κατά το χρόνο της παραγγελίας εμφανιζόταν διαθέσιμο), καθώς επίσης και για τον πιθανό χρόνο παράδοσης και για πιθανή καθυστέρηση παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.

Διαδικασία παραγγελίας

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία πρέπει προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα με βάση τις οδηγίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα (λήψη username και password, επαλήθευση email), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον.

Εφόσον συγκεντρώσει τα προϊόντα που επιθυμεί στο «καλάθι του», έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μέσω του «καλαθιού του» την παραγγελία στην οποία διαλαμβάνει τα προϊόντα που επιθυμεί να προμηθευτεί. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία προτού αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή της ως κατωτέρω.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας στον πελάτη γνωστοποιούνται τα κατωτέρω, ως όροι της πώλησης και ο πελάτης προ της διαβίβασης της παραγγελίας του, δηλώνει με τη σήμανση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης» ότι ρητά έλαβε γνώση και δέχεται τα κατωτέρω στοιχεία που μέσα από την παραγγελία αλλά και τον ειδικό σύνδεσμο (link) του γνωστοποιούνται ήτοι:

-Τα χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών που παρήγγειλε όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του καταστήματος που επισκέφθηκε και προκύπτουν από τη χρήση των σχετικών συνδέσμων στην ηλεκτρονική παραγγελία του, τους οποίους οφείλει να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από τη διαβίβαση της παραγγελίας ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων. Η παράλειψη του πελάτη να ενημερωθεί επαρκώς δεν βαρύνει ουδαμώς την εταιρεία αλλά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.

-Η πλήρης επωνυμία, η έδρα, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

-Η συνολική τιμή των αγαθών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλο τέλος, όπως στην παραγγελία αποτυπώνονται και όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου (επίσης υπολογίζονται στο σώμα της παραγγελίας) και κάθε άλλη δαπάνη. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις επίσης γνωστοποιείται στο σώμα της παραγγελίας και ο πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από τη διαβίβαση. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ηλεκτρονική σελίδα κάθε προϊόντος είναι πάντοτε οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογών Φ.Π.Α.) και ισχύουν για πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα και παράδοση των προϊόντων με αποστολή στον πελάτη. Οι τιμές στη σελίδα παρουσίασης κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται εν συνεχεία στην σελίδα της παραγγελίας με βάση τους σχετικούς κανόνες χρέωσης του σχετικού κεφαλαίου των παρόντων όρων κατωτέρω. Σε περίπτωση που τα έξοδα αποστολής, δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων λόγω της ιδιαιτερότητας του τόπου παράδοσης, δηλώνεται η επιφύλαξη για πρόσθετη επιβάρυνση εξόδων αποστολής στο κείμενο της παραγγελίας και αυτά υπολογίζονται και γνωστοποιούνται στον πελάτη και ζητείται η αποδοχή εκ μέρους του, μέχρι την τελική αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία.

-Οι διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, η προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, η πολιτική που εφαρμόζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αντιμετώπιση των παραπόνων) οι προϋποθέσεις, οι εξαιρέσεις, η προθεσμία και οι διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

-Ότι ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης του.

-Ότι σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση του προϊόντος, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεχθεί την υπαναχώρηση κατά παρέκκλιση, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο μέρος της αξίας τους στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

-Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο καταναλωτής δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα του υπαναχώρησης.

-Υπενθύμιση της ύπαρξης της ευθύνης του υπαλλήλου για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα όπου συνομολογημένη ιδιότητα νοείται μόνον εφόσον έχει εγγράφως συνομολογηθεί.

-Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η ύπαρξη και οι όροι εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.

-Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η ανάγκη συχνής συντήρησης των αγαθών ή η ύπαρξη ανταλλακτικών μεγάλου κόστους σε σχέση με την τιμή των αγαθών κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας.

-Η ύπαρξη τυχόν κωδίκων συμπεριφοράς ή σημάτων αξιοπιστίας και ο τρόπος λήψης γνώσης του περιεχομένου τους, κατά περίπτωση.

-Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, καθώς και η δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

-Ότι η υποβολή της παραγγελίας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ γεννά υποχρέωση πληρωμής του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων.

-Κατά πόσον ισχύουν περιορισμοί στην παράδοση και ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά.

-Όπου τυγχάνει εφαρμογής, ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη, καθώς και η ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης και εναντίωσης.

Αποστολή παραγγελίας

Ο χρήστης/πελάτης συγκεντρώνει στο «καλάθι του» προϊόντα και υπηρεσίες που επιθυμεί να παραγγείλει, ελέγχοντας τα χαρακτηριστικά και την τιμή. Ο πελάτης με το περιεχόμενο του «καλαθιού του» καταρτίζει την παραγγελία του και την αποστέλλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί ρητή δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται εκ μέρους του χρήστη/πελάτη. Αν δεν υπάρχει συναίνεση, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας
Κάθε παραγγελία του χρήστη/πελάτη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλεφωνικό ή γραπτό μήνυμα, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της, όπως το απέστειλε ο χρήστης/πελάτης. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης. Καμία τροποποίηση ή αναθεώρηση της παραγγελίας δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν αποσταλεί από τον πελάτη/χρήστη και παραληφθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που απαιτείται επανεξέταση και αναθεώρηση των όρων της παραγγελίας του χρήστη/πελάτη, λόγω σφάλματος παραδρομής ή ανακρίβειας στην αναγραφόμενη τιμή στις ιδιότητες ή στη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Αποδοχή Παραγγελίας

Κατόπιν της επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προβαίνει σε επιβεβαίωση της ορθότητας του περιεχομένου της ως προς τις αναγραφόμενες τιμές (απουσία σφάλματος στην τιμή κλπ) και την ορθότητα των στοιχείων της ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Εφόσον δεν διαπιστωθεί απόκλιση ή σφάλμα που να απαιτεί διόρθωση και επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη, αποδέχεται την παραγγελία και με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ή γραπτό μήνυμα ή κλήση στο τηλέφωνο του πελάτη τον ενημερώνει για την αποδοχή και του γνωστοποιεί το μέσο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του περιεχομένου της παραγγελίας, και την πορεία της προετοιμασίας της προς παράδοση/αποστολή. Αν διαπιστωθεί σφάλμα στην τιμή ή απόκλιση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του είδους (για λόγους συστήματος ή σφάλματος παραδρομής για τα οποία ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ προοιμίου δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη) και αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του πελάτη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, ακολουθεί επικοινωνία με τον χρήστη/πελάτη και γίνεται εκ νέου επεξεργασία της παραγγελίας και συμφωνία πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τον πελάτη. Σε περίπτωση μη συμφωνίας με τον χρήστη/πελάτη, τα μέρη εκατέρωθεν επιφυλάσσονται του δικαιώματος ακύρωσης της παραγγελίας αζημίως. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή αποτυπώνεται στην παραγγελία, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο λάθος στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών, τότε η παραγγελία ισχύει κανονικά για τα υπόλοιπα είδη μόνον και θεωρείται μη γενομένη για τα είδη στα οποία διαπιστώθηκε σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Καμία πρόσθετη χρέωση στην παραγγελία δεν βαρύνει τον πελάτη χωρίς τη ρητή συναίνεση του.

Σε περίπτωση που η περιοχή παράδοσης δεν καλύπτεται από το δίκτυο διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και υπάρχει χρέωση για την παράδοση, ο πελάτης ενημερώνεται προκαταβολικά για τη χρέωση της αποστολής και δύναται να επιλέξει τον μεταφορέα εφόσον επιθυμεί, αναλαμβάνει δε ο ίδιος κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του μεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη από τη στιγμή της παράδοσης του είδους στο μεταφορέα που έχει επιλέξει/υποδείξει ο πελάτης.

Επίσης σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση σαν συναίνεση, αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αυτός βραδύνει να παραδώσει τα είδη προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και τα είδη θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη και αυτός οφείλει να καταβάλει την αξία τους μετρητοίς.

Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά (τηλ +306985900333), είτε μέσω της ειδικής σελίδας, κάνοντας κλικ εδώ.

Ακύρωση παραγγελίας

Λόγω μεταμελείας

Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους ης ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ την έχει ήδη εισπράξει, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός επέσπευσε την καταβολή της. Σε περίπτωση που η αγορά εξοφλήθηκε με τραπεζική κατάθεση η προθεσμία αρχίζει από το χρόνο που ο χρήστης/πελάτης δηλώσει την ακύρωση και παράλληλα θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού και την αρμόδια τράπεζα, όπου ο ίδιος τυγχάνει δικαιούχος/συνδικαιούχος, και στον οποίο λογαριασμό επιθυμεί να κατατεθεί το επιστρεφόμενο τίμημα. Τέλος σε περίπτωση που έχει γίνει χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, να δηλώσει την ακύρωση της χρέωσης στη συνεργαζόμενη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τράπεζα, η οποία εν συνεχεία διαβιβάζει την εντολή στην εκδότρια της κάρτας του χρήστη/πελάτη τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της με την δήλωση της ακύρωσης προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα (και την επιστροφή κάθε εισπραχθέντος τιμήματος αν αυτό έχει καταβληθεί ήδη σε αυτήν μέχρι το χρόνο της ακύρωσης). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητά δηλώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα ή ευθύνη αναφορικά με τον τρόπο του αντιλογισμού του ποσού στο λογαριασμό του πελάτη από την τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα του (ιδίως σε περίπτωση παραγγελίας με άτοκες δόσεις, σχετικά με το αν θα γίνει σταδιακός αντιλογισμός ή άμεση πρόωρη ωρίμανση των δόσεων κλπ) και αυτά τα θέματα ρυθμίζονται αποκλειστικά από την εκδότρια της κάρτας τράπεζα με βάση την πολιτική της και τη σύμβαση που τη συνδέει με τον πελάτη.